nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Gdańsk

1685 m² Gdańsk (07-04-2021)

Działka na sprzedaż Gdańsk
Działka na sprzedaż Gdańsk
Działka na sprzedaż Gdańsk
Działka na sprzedaż Gdańsk
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Gdańsk

Powierzchnia działki:
1685 m²

Cena sprzedaży:
1.900.000 zł, 1.127 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Zarząd Województwa Pomorskiego

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Województwa Pomorskiego,

położonej w Gdańsku przy ulicy mjr. Mieczysława Słabego, działka nr 22/10Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gdańsku przy ulicy mjr. Mieczysława Słabego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 22/10 o pow. 0,1685 ha, obręb 0027, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00101600/7.

Nieruchomość położona jest we wschodniej części dzielnicy Matarnia w Gdańsku, na skraju osiedla Złota Karczma. W jej najbliższym otoczeniu znajdują się: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ulica mjr. Mieczysława Słabego, tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, teren ujęcia wód podziemnych ,,Złota Karczma".

Działka ma wydłużony, wąski kształt (o szerokości około 17 m), teren z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Prawie cała powierzchnia działki stanowi uporządkowany teren z niską roślinnością trawiastą i częściowo pozbawiony zieleni. Na zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie z paneli wykonanych z cienkich prętów zgrzewanych, mocowanych na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym.

W granicach działki, w jej południowej części, znajdują się niewielkie budowle (części budowli): chodnik o nawierzchni asfaltowej i w części o nawierzchni z kostki betonowej, studzienka (prawie w całości wypełniona piaskiem, nie naniesiona na mapę zasadniczą), część zjazdu z drogi publicznej o nawierzchni z kostki betonowej. W sąsiedztwie granic działki znajduje się podziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (urządzenie wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego, nie stanowi części składowej gruntu działki). Sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczna znajdują się w gruncie drogowym przylegającym do nieruchomości, sieć gazowa i sieć telekomunikacyjna znajdują się w jej pobliżu.

Działka nr 22/10 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - do działki drogowej nr 22/9, w granicach której znajduje się droga gminna - ulica mjr. Mieczysława Słabego.

W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowych działkach, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo, do dnia przetargu, uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.


Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie ma wydanych obowiązujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska przyjętego uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku i zmienionego uchwałą nr XII/218/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2019 roku, działka nr 22/10 jest położona na obszarze o następującym przeznaczeniu dominującym: teren mieszkaniowy wraz z usługami podstawowymi.

Nieruchomość nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze parku narodowego, objętym ochroną konserwatora przyrody, a na jej obszarze nie znajdują się pomniki przyrody.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze: terenu górniczego; graniczącym z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; morskiego pasa nadbrzeżnego, morskim znajdującym się w granicach portu lub przystani morskiej; terenu zamkniętego w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne; specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Nie stanowi gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.


Termin przetargu

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, na I piętrze, pokój nr 133C.


Cena wywoławcza nieruchomości: 1 900 000,00 zł

(słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT


Wadium: 95 000,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


Minimalne postąpienie: 19 000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 07 czerwca 2021 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku.


Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178
dmw@pomorskie.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29513/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: dmw@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 178

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO