nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Gdynia

1094 m² Gdynia (19-10-2022)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Gdynia

Powierzchnia działki:
1094 m²

Cena sprzedaży:
1.100.000 zł, 1.005 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdyniaogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

położonej w Gdyni w rejonie ul. Zbigniewa Herberta 5.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość będąca własnością Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, położona w Gdyni w rejonie ul. Zbigniewa Herberta 5, stanowiąca działkę nr 574/2 obr. 0025 Redłowo, oznaczona sposobem korzystania Ba - tereny przemysłowe, o powierzchni 1 094 m2, objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00058347/3 Sądu Rejonowego w Gdyni. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłej stacji wymienników o kubaturze 1 869 m3 i powierzchni użytkowej 726 m2.

Obecnie jedno z pomieszczeń o powierzchni 46,2 m2 jest przedmiotem umowy najmu, która jest do wglądu w siedzibie Spółki. Wskazana umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim rocznym wypowiedzeniem. Nabywca z dniem nabycia nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Dla przedmiotowej nieruchomości została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 572/1 obr. 0025 Redłowo.

Sprzedający wymaga, aby dla czynnej infrastruktury ciepłowniczej posadowionej na przedmiotowej nieruchomości, w umowie przeniesienia prawa jej własności, nabywca ustanowił nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz OPEC sp. z o.o., o treści wskazanej w specyfikacji przetargowej.

Sprzedający wymaga, aby uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.

Cena wywoławcza netto wynosi: 1.100.000,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Forma przetargu: przetarg pisemny nieograniczony.

Złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej OPEC sp. z o.o. (https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings).

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym dostępnym na Platformie Zakupowej wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się ze specyfikacją przetargową oraz wpłata wadium.

Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings do dnia 20 października 2022 roku do godz. 12:00. Otwarcie ofert złożonych na Platformie Zakupowej nastąpi w dniu 20 października 2022 roku od godz. 12:05. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przez Zamawiającego przycisku ,,Odszyfruj oferty".Wysokość wadium: 10 % ceny wywoławczej, tj. 110.000,00 zł, wnoszone przelewem w polskich złotych. Wpłata musi nastąpić do dnia 20 października 2022 roku do godziny 12:00 na rachunek bankowy OPEC sp. z o.o. o numerze: 20 1020 1853 0000 9502 0009 4706, prowadzony przez PKO BP SA I O/Gdynia. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na wyżej wskazanym rachunku bankowym OPEC sp. z o.o.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się w podanym w zawiadomieniu terminie we wskazanej kancelarii notarialnej na podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny jej sprzedaży.

Po zakończeniu przetargu OPEC Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni poinformuje nabywcę, w formie pisemnego zawiadomienia, o ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia własności lub umowy przedwstępnej przeniesienia własności (jeżeli nabycie tej nieruchomości wiąże się z koniecznością zawarcia umowy kredytu hipotecznego) w formie aktu notarialnego. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny (pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium) najpóźniej na dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści całości ceny zakupu, traci prawa wynikające z przeprowadzonego przetargu oraz wpłacone wadium.

OPEC sp. z o.o. ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do zamknięcia przetargu. W takim wypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi przy zastosowaniu wewnętrznych prawnych uregulowań OPEC sp. z o.o., tj. Regulaminu sprzedaży prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz udziałów w tych prawach.

Podaną wyżej nieruchomość można obejrzeć do dnia 19 października 2022 roku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Patrycją Ciesielską tel.: 786-875-713.Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o przetargu są:

Patrycja Ciesielska (786-875-713), Maria Szadziewska (58 627 38 99).Kontakt:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
tel: 786 875 713
p.ciesielska@opecgdy.com.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 34196/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
email: p.ciesielska@opecgdy.com.pl
tel. 786 875 713

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO