nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Jarosław

91 m² Jarosław (19-03-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Jarosław

Powierzchnia działki:
91 m²

Cena sprzedaży:
7.011 zł, 77 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 4



1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 ul. Na Blichu - działka nr 2914 o pow. 0,0091 ha objęta KW nr PR1J/00091029/7.

2. Opis nieruchomości: działka gruntowa zlokalizowana przy ul. Na Blichu z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Kształt zwarty, regularny, teren płaski. Dostępne uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia - teren obejmujący działkę nr 2914 na obr 4 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 7011,- PLN (słownie złotych: siedem tysięcy jedenaście 00/100).

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowane pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot a osoby fizyczne - dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

7. Wadium w wysokości: 1400,- PLN (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2021 r. z dopiskiem ,,przetarg 4-2914" na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.

8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, II piętro.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.






Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław
tel: (016) 624 8729
um@jaroslaw.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29363/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta Jarosław
email: um@jaroslaw.pl
tel. (016) 624 8729

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO