nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż pomorskie

23 m² Kaliska (29-03-2021)

Działka na sprzedaż Kaliska
Działka na sprzedaż Kaliska
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Kaliska

Powierzchnia działki:
23 m²

Cena sprzedaży:
1.654 zł, 71 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
WÓJT GMINY KALISKA

83-260 Kaliska ul. Nowowiejska 2

tel.(58) 58-89-201, fax. (58) 58-89-206NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY KALISKA NR XXX/267/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WASNOŚĆ GMINY KALISKA

Lp.PołożenieNr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wadium

w zł

Minimalne postąpienie

w zł

1.

Kaliska

147/1

23

GD1A/00070459/0

1.653,51

200,00

20,00

2.

Kaliska

147/2

161

GD1A/00070459/0

7.505,50

800,00

80,001. Opis nieruchomości i obciążenia:

1) Działki przeznaczone na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

2) Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

3) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.2. Prawa i obowiązki uczestnika przetargu:

1) Uczestnik przetargu winien:

a) Zapoznać się z przedmiotem przetargu - Uczestnicy przetargu składają do Urzędu Gminy Kaliska pisemne zgłoszenie udziału w przetargu (załącznik nr 1) i oświadczenie z numerem konta, bankowego na które ma być zwracane wadium w przypadku negatywnego wyniku przetargu (załącznik nr 2) najpóźniej do wyznaczonego dnia wpłaty wadium.

b) Posiadać w dniu przetargu ważny dokument stwierdzający tożsamość.

c) Przedłożyć - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub stosowny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

d) Przedłożyć - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji - aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

e) Przedłożyć - w przypadku wspólników spółki cywilnej - umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub stosowne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2278 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

4) Dokumenty opisane w punktach c)-e) oraz właściwe pełnomocnictwa winny być dostarczone najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. do sekretariatu Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do 30.04.2021 r., nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

5) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, na konto Gminy Kaliska Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Kaliskach, Nr rachunku 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005, w terminie do 30.04.2021 roku oraz okazanie komisji przetargowej. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Kaliska.

6) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty za nabycie prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej, pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.3. Prawa i obowiązki Nabywcy nieruchomości:

1) Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty pozostałej kwoty nie później niż na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy sprzedaży na konto Gminy Kaliska wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

2) Przetarg odbędzie się 05.05.2021 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 w sali narad.

3) W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

4) Koszty aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Koszty te nie są ujęte w cenie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej.

5) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6) Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Odpowiedzialność Sprzedającego ze wady nieruchomości zostaje wyłączona w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.

7) Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

8) W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

9) Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kaliska deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

10) Wójt Gminy Kaliska może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaliska podając przyczynę odwołania przetargu.4. Pozostałe informacje:

1) Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działek, w granicach których nieruchomość jest położona. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

2) Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

3) Przetarg zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

4) W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

5) Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska pokój Nr 1 w godzinach pracy urzędu, pod numerem telefonu (58) 58-89-201 wew. 533 oraz na stronach internetowych www.bip.kaliska.pl, www.kaliska.plPliki do pobrania
Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4722
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4723Kontakt:
Urząd Gminy Kaliska - pok. Nr 20
tel: /58/ 58 89 201 wew. 533
sekretariat@kaliska.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29441/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Gminy Kaliska - pok. Nr 20
email: sekretariat@kaliska.pl
tel. /58/ 58 89 201 wew. 533

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO