nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Katowice

1.82 ha Katowice (15-09-2020)

Działka na sprzedaż Katowice
Działka na sprzedaż Katowice
Działka na sprzedaż Katowice
Działka na sprzedaż Katowice
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Katowice

Powierzchnia działki:
1.82 ha

Cena sprzedaży:
3.000.000 zł, 164 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664OGŁASZA

PRZETARG USTNY W FORMIE LICYTACJI NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKI NR 2300/55 I 3223/55, KM.2, OBRĘB MYSŁOWICE LAS,

O POWIERZCHNI 18 209 M2, WPISANEJ DO KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KA1K/00052573/8.CENA WYWOŁAWCZA: 3 000 000 ZŁ NETTO WADIUM: 300 000 ZŁ MINIMALNE POSTĄPIENIE: 30 000 ZŁ

PODATEK VAT : DZIAŁKA NR 2300/55 - 23%

DZIAŁKA NR 3223/55 - ZWOpis nieruchomości

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej jest niezabudowana, składa się z dwóch działek oznaczonych geodezyjnie numerami 2300/55 i 3223/55 o łącznej powierzchni 18 209 m2. Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KA1K/00052573/8. Właścicielem w/w nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Nieruchomość ma kształt nieregularny, zwarty. Teren hałdy odpadów pogórniczych, o zróżnicowanej wysokości. Obszar zadrzewiony samosiejkami drzew głównie brzoza, olcha, akacja oraz sosna. Działka nr 3223/55 stanowi fragment pasa drogowego ul. Pszczyńskiej. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy ul. Pszczyńskiej, natomiast wjazd nie jest urządzony.

Przez w/w działki przebiegają sieci: wodociągowa, teletechniczna, energetyczna. Uwaga: Zachodnia ściana wiaty posadowionej na działce sąsiedniej tj.2892/55 zachodzi na działkę nr 2300/55 (przekroczenie granicy wynosi ok 0,40m).

Opinia określająca geotechniczne warunki podłoża gruntowego działki nr 2300/55 wraz z opinią przydatności materiału z hałdy do celów budowlanych dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki po telefonicznym uzgodnieniu terminu.Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 2300/55 oznaczona jest symbolem 3PU - tereny produkcyjno - usługowe, natomiast działka nr 3223/55 oznaczona jest symbolem KDGP - teren drogi publicznej.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

21 październik 2020 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Administracja Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 - 664 - 235

Agata Cupiał - Szurka.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 16 pażdziernik 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie dokonany niezwłocznie w tej samej wysokości, bez odsetek, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki będzie niemożliwe.Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.Kontakt:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 665-664-235
biuro@monitorurzedowy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 27769/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
email: biuro@monitorurzedowy.pl
tel. 665-664-235

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO