nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Katowice

515 m² Katowice (25-03-2022)

Działka na sprzedaż Katowice
Działka na sprzedaż Katowice
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Katowice

Powierzchnia działki:
515 m²

Cena sprzedaży:
120.000 zł, 233 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.OFERTA SPRZEDAŻY

Katowice, Kulika

Powierzchnia: 515.00m2OFERTA

Numer oferty: Kulika dz. nr 1261/86

Cena wywoławcza: 120 000.00 PLN

Tryb sprzedaży: aukcja ustnaDZIAŁKA

Powierzchnia: 515.00OPIS DODATKOWY

Katowice, 24.03.2022r.ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 121 166 600 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZAaukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1261/86, km.1, obręb Mysłowice - Las, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00135792/5, o powierzchni 515 m2, położonej w Katowicach, przy ul. KulikaCena wywoławcza: 120 000,00 zł netto

Wadium: 12 000,00 zł,

Minimalne postąpienie: 1 500,00 zł, Podatek Vat - 23%Opis nieruchomości:

Działka nr 1261/86, km.1, obręb Mysłowice - Las, położona przy ul. Kulika w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach o powierzchni 515 m2, stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Kulika. Opisywany grunt stanowi teren zielony. Przez centralną część działki przebiega ogólnodostępny chodnik asfaltowy, stanowiący osiedlowe przejście dla pieszych.

Uzbrojenie: wzdłuż zachodniej granicy przebiega podziemna sieć wysokiego napięcia- działka nie posiada ustanowionego obciążenia służebnością polegającą na prawie przesyłu.Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 02 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach. Zgodnie z obowiązującymi zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej.Ekspozycja ogłoszenia zostanie opublikowana w dniach od 24.03.2022r. do dnia 20.05.2022r.Termin i miejsce aukcji:

25 maj 2022 roku o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 - 664 - 235. Agata Cupiał - Szurka.Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 maj 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5. Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6. Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

OPIEKUN OFERTY

Agata Cupiał-Szurka

Telefon: 32/ 781-66-16 w. 137

e-mail: aszurka@sdsm.plGodziny kontaktu:

Pn: od 08:00 do 15:00

Wt: od 08:00 do 15:00

Śr: od 08:00 do 15:00

Cz: od 08:00 do 15:00

Pt: od 08:00 do 15:00Kontakt:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 665 664 235
aszurka@sdsm.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 32615/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
email: aszurka@sdsm.pl
tel. 665 664 235

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO