nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż łódzkie

88 m² Kleszczów (17-03-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Kleszczów

Powierzchnia działki:
88 m²

Cena sprzedaży:
3.429 zł, 38 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
STAROSTA BEŁCHATOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

o g ł a s z aDRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Skarbu PaństwaPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie Kleszczów, gmina Kleszczów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 250/8 o powierzchni 0,0088 ha.Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest Księga Wieczysta nr PT1B/00011418/5. Dział III i IV Księgi Wieczystej są wolne od obciążeń.Działka nr 250/8 położona w obrębie Kleszczów, zgodnie z ustaleniami zatwierdzonymi Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów, znajduje się w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 7 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; działka zlokalizowana w strefie ochrony pośredniej cmentarza.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 11 lutego 2021 r.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 429,00 złPrzetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, przy ul. Pabianickiej 17/19, w Sali Narad (pokój nr 111, I piętro).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 342,90 zł należy wpłacać wyłącznie : w pieniądzu, na rachunek depozytowy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - Santander Bank Polska S.A., Nr rachunku 78 1090 2705 0000 0001 4766 5621, do dnia 13 kwietnia 2021 r.Dowód wpłaty wadium musi określać numer i położenie nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, przy czym kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

W przypadku uchylenia się przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium zaś osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru i dowodem wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.

Ewentualne wznowienie granic sprzedawanej nieruchomości odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (pokój nr 212) tel. 44 635 86 38.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
tel: 44 635 86 38
powiat@powiat-belchatowski.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29340/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
email: powiat@powiat-belchatowski.pl
tel. 44 635 86 38

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO