nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Lędziny

129 m² Lędziny (20-04-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Lędziny

Powierzchnia działki:
129 m²

Cena sprzedaży:
9.500 zł, 73 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),


BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA


DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0002, Goławiec, arkusz mapy 2 przy ul. Goławieckiej, oznaczonej jako działka numer 907/70 o powierzchni 0,0129 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 526, symbol użytku: dr.Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00018575/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Lędziny. Działy I-SP, III i IV są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w południowo-wschodniej części Miasta Lędziny w obrębie Goławiec, w strefie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się ukształtowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska z usługami w parterze, zabudowa usługowo-handlowa oraz przystanek komunikacji miejskiej. Działka posiada kształt zbliżony do nieregularnego wielokąta, jest niezabudowana i porośnięta zielenią. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Goławieckiej/Spółdzielczej. Teren działki jest płaski. Działka posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. We wschodniej części działki, blisko jej granicy, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz posadowiony jest słup elektroenergetyczny.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny", zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

W dniu 27 marca 2020 r. na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza nieruchomości: 9 500,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.Wadium ustalone zostało na kwotę: 950,00 zł

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.Ogólne warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 18 maja 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę nr 907/70 o pow. 129 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Goławieckiej.

Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Udział w przetargu oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- dowód wniesienia wadium

- w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

- oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe);

- Oświadczenie małżonka (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, pok. 101). W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustój wspólności majątkowej małżeńskiej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

- Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, pok. 101).Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku wraz z oryginałem dokumentu należy przełożyć uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Zagraniczne dokumenty urzędowe przekładane w toku postępowania przetargowego muszą spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy Konsulat / Ambasadę RP, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Lędziny
tel: 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128, 120
um@ledziny.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 26325/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta Lędziny
email: um@ledziny.pl
tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128, 120

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO