nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Łódź

807 m² Łódź, Łucznicza 30 (20-11-2023)

Działka na sprzedaż Łódź
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Łódź
Łucznicza 30

Powierzchnia działki:
807 m²

Cena sprzedaży:
9.000 zł, 11 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Właściciel

Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
OGŁOSZENIE
1. Syndyk masy upadłości Edyty Hazelmajer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości w/w upadłego mienia w postaci udziału wynoszącego 1/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntu numer 75 o powierzchni 807 m2, położonej przy ul. Łuczniczej nr 30 w Łodzi, obręb ewidencyjny P-2, jednostka ewidencyjna Łódź-Polesie oraz części składowej powyższej nieruchomości gruntowej w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego w słabym stanie technicznym o powierzchni użytkowej Pu=54,98 m2, składającego się z dwóch części wybudowanych w różnym czasie (część wschodnia wybudowana w 1938 r., zaś część zachodnia dobudowana w 1964 r.), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00114312/6.
2. Łączna cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/24 części w prawie własności w/w nieruchomości wynosi: 9.000,00 (dziewięć tysięcy) złotych brutto.
3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na zakup nieruchomości będącej przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 8 grudnia 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Edyty Hazelmajer, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: ,,Oferta zakupu nieruchomości - Łucznicza". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.
4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 56 1090 2705 0000 0001 4944 9653.
5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 11.00.
6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie XIV GUp 952/21. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź.
8. Nieruchomość można oglądać w terminie do 8 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-583-131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.
Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Dane kontaktowe:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO