nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Pelplin

26 m² Pelplin (08-03-2021)

Działka na sprzedaż Pelplin
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Pelplin

Powierzchnia działki:
26 m²

Cena sprzedaży:
4.700 zł, 180 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
RPŚ.680.1.3.2020.KR

Pelplin, 2021-03-04


Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Gminy Pelplin


I. Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


Lp: 1.

nr działki, powierzchnia, nr KW:
111/95
0,0026
GD1T/00053830/8

opis:
Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Pelplin, w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działka niezabudowana i nieużytkowana.
Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/109 oraz działkę 111/104.
Warunki geotechniczne: nie badano;
Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2.ZP/ZD)

cena:
cena wywoławcza:
4 700,00 zł
do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT

minimalne postąpienia:
47,00 zł

wadium (10% ceny wywoławczej):
470,00 zł

uwagi:
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego


Lp: 2.

nr działki, powierzchnia, nr KW:
111/97
0,0026
GD1T/00053830/8

opis:
Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Pelplin, w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działka niezabudowana i nieużytkowana.
Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/109 oraz działkę 111/104.
Warunki geotechniczne: nie badano;
Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2.ZP/ZD)

cena:
cena wywoławcza:
4 700,00 zł
do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT

minimalne postąpienia:
47,00 zł

wadium (10% ceny wywoławczej):
470,00 zł

uwagi:
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego


Lp: 3.

nr działki, powierzchnia, nr KW:
111/98
0,0026
GD1T/00053830/8

opis:
Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Pelplin, w nowo powstałym kompleksie terenów zurbanizowanych związanych z infrastrukturą komunikacji publicznej i zabudową wielorodzinną, w tym zabudową mieszkaniowo usługową. Działka niezabudowana i nieużytkowana.
Dojazd: pośredni, od drogi gminnej poprzez działkę 111/109 oraz działkę 111/104.
Warunki geotechniczne: nie badano;
Uzbrojenie: (możliwość podłączenia) energii elektrycznej. Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2.ZP/ZD)

cena:
cena wywoławcza:
4 700,00 zł
do ceny wylicytowane dolicza się podatek VAT

minimalne postąpienia:
47,00 zł

wadium (10% ceny wywoławczej):
470,00 zł

uwagi:
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Kwota uzyskana w przetargu płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnegoII. Warunki przetargu:

1. TERMIN PRZETARGU: 7 kwietnia 2021 roku, godz. 9.00

1) Termin pierwszego przetargu: 10.06.2020, godz. 9.00.

2) Termin drugiego przetargu: 06.10.2020, godz. 9.00.

3) Termin trzeciego przetargu: 18.11.2020,godz. 9.00.

2. Brak zobowiązań dla nieruchomości gruntowych objętych przetargiem.

3. W dziale III - Prawa, Roszczenia i Ograniczenia Księgi Wieczystej nr GD1T/00053830/8 figurują trzy wpisy niedotyczące nieruchomości objętych przetargiem:

1) ,,wpis nr 1 - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ. NIEODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 111/57, NR 111/58, NR 111/59, NR 111/60 ORAZ NR 111/61 OBJĘTYCH KW NR GD1T/53831/5 - POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 111/65 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIEGĄ WIECZYSTĄ PASEM DROGOWYM OD DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR 111/48) DO DZIAŁEK NR 111/57, NR 111/58, NR 111/59, NR 111/60 ORAZ NR 111/61."

2) ,,wpis nr 2 - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ. NIEODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 111/37, NR 111/38, NR 111/46 OBJĘTYCH KW NR GD1T/53832/2 - POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 111/65 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIEGĄ WIECZYSTĄ PASEM DROGOWYM OD DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR 111/48) DO DZIAŁEK NR 111/37, NR 111/38, NR 111/46."

3) ,,wpis nr 3 - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ. NIEODPŁATNA I BEZTERMINOWA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 111/62, NR 111/63 OBJĘTYCH KW NR GD1T/53846/3 - POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 111/65 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIEGĄ WIECZYSTĄ PASEM DROGOWYM OD DROGI PUBLICZNEJ (DZ. NR 111/48) DO DZIAŁEK NR 111/62, NR 111/63."

4. Rodzaj zbycia: Sprzedaż prawa własności w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

5. Licytacja nieruchomości objętych przetargiem odbędzie się w kolejności określonej w punkcie pierwszym ogłoszenia.

6. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2021r., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004 - Dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. Wpłacając wadium należy wskazać numer działki, do licytacji której oferent zamierza przystąpić.

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgoda organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, dowód wpłaty wadium który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

9. O terminie zawarcia umowy notarialnej wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie, Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości.

10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana.

11. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy

Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie

Pl. Grunwaldzki 4, pokój 29 lub pod nr tel.536-12-61 w.12.Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od dnia 5 marca 2021r., do dnia 7 marca 2021r., na stronie internetowej www.bip.pelplin.pl, na stronie internetowej www.pelplin.pl oraz w portalu www.monitorurzedowy.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
tel: 536-12-61 w.12
burmistrz@pelplin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29227/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta i Gminy Pelplin
email: burmistrz@pelplin.pl
tel. 536-12-61 w.12

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO