nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Ruda Śląska

37 m² Ruda Śląska (22-04-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Ruda Śląska

Powierzchnia działki:
37 m²

Cena sprzedaży:
3.300 zł, 89 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0 616Adres do korespondencji:

ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻYSpółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa -

Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całościZAPRASZA

do IX przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego, obręb 0001 RUDA, oznaczonej nr geodezyjnym 492/29 o powierzchni 37 m2.Działka zlokalizowana jest w dzielnicy Ruda w sąsiedztwie ul. J. III Sobieskiego. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rolne.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. Zgodnie z zapisami ww. planu, teren na którym znajduje się działka nr 492/29 oznaczony jest symbolem MM2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Działka częściowo ogrodzona i zagospodarowana, elementy te nie wchodzą w skład przedmiotu sprzedaży.Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr GL1S/00012881/4.Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej - możliwy dojazd do niej poprzez działki sąsiednie nie jest uregulowany.Cena wywoławcza wynosi - 3.300,00 zł netto (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).Sprzedaż nieruchomości zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości.Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego przetargu nieograniczonego pisemnego odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 w dniu 13.05.2020r., o godz. 12:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.

2. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 492/29, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego, obręb 0001 Ruda wynosi - 3.300,00 zł netto (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

3. Ofertę należy składać, w dni robocze do dnia 12.05.2020r., do godz.9:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie ,,IX nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 492/29 położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego", przy czym:

a. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

b. Do odbycia przetargu pisemnego wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

c. Oferty złożone po wymaganym terminie odsyłane są oferentowi bez otwierania.

d. Złożenie ofert w miejscu innym, niż podane wyżej, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy oferenta.

e. Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenie finansowe ani prawne.

4. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a. członkowie organów zarządzających i organów nadzorczych Spółki,

b. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Przetargu,

c. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i powinowaci osób, o których mowa w lit. a-b,

d. osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ich udział w Przetargu może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego,

e. pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach czy zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego Przetargiem.

5. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do Przetargu zobowiązany jest do złożenia ,,Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przeprowadzania przetargu.

6. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100).

8. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 7.05.2020r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:

73 1140 1078 0000 2205 5500 2001

z dopiskiem: ,,WADIUM sprzedaż dz. nr 492/29 - Ruda Śląska ul. Sobieskiego- IX przetarg".

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

9. Oferta powinna zawierać:

a. dane oferenta - imię i nazwisko, numer PESEL (oraz numer NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy),

b. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),

c. oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty szczegółowe warunki przetargu podpisane przez niego - załącznik nr 2),

e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

f. dowód wniesienia Wadium,

g. zobowiązanie osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) do złożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do Przetargu lub do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej,

h. opis sposobu finansowania zakupu Nieruchomości,

i. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,

j. oferowaną cenę netto - cyfrowo i słownie.

10. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty pod rygorem nieważności.

11. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

12. Przystępujący do Przetargu cudzoziemiec, zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie Nieruchomości w przypadkach wymaganych przez Ustawę.

13. Oferent lub osoba upoważniona może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Wszelkie zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oraz opatrzone napisem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

14. Komisja może wezwać do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.

15. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

1. W części jawnej Komisja w obecności Oferentów:

a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia Przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert;

b. podaje Cenę wywoławczą sprzedawanej Nieruchomości,

c. otwiera oferty z zachowaniem kolejności według daty ich wpływu, odczytuje imiona i nazwiska lub nazwę Oferenta, adres, a także cenę oferty,

d. przyjmuje do protokołu zgłoszone przez Oferenta wyjaśnienia lub oświadczenia.

2. W części niejawnej Komisja:

a. odrzuca oferty w przypadkach, o których mowa w pkt.20,

b. określa, które z ofert nie zawierają kompletnych dokumentów lub oświadczeń, lub które z nich zawierają oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe podlegające uzupełnieniu i nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i wzywa Oferentów, poprzez wysłanie pisemnych wezwań do uzupełnienia ofert lub w przypadku nieścisłości do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,

c. dokonuje szczegółowej analizy ofert,

d. stwierdza, którzy Oferenci nie uzupełnili ofert lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie,

e. wskazuje najkorzystniejszą z nieodrzuconych ofert lub unieważnia Przetarg.

17. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

18. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą oferowaną cenę nabycia nieruchomości.

19. Zatwierdzony protokół z przetargu pisemnego, stanowi podstawę do przesłania do oferentów pisemnej informacji o wynikach przetargu pisemnego.

20. Komisja odrzuca oferty:

a. nieodpowiadające warunkom Przetargu, w szczególności co do ceny,

b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawionych do reprezentacji,

c. złożone bez wymaganych, kompletnych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez Oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie,

d. które mimo złożenia przez Oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,

e. gdy Oferent w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki.

21. Jeżeli po otwarciu ofert w Przetargu pisemnym, Komisja ustali, że dwóch lub więcej Oferentów zaoferowało za daną nieruchomość taką samą najwyższą cenę, Komisja wzywa pisemnie tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż w pierwotnej ofercie. Złożenie dodatkowej oferty, na cenę niższą od pierwotnej powoduje nieważność tej oferty. W takim przypadku ważna pozostaje pierwotna oferta.

22. W przypadku, gdy żaden z Oferentów, o których mowa w pkt. 21, nie złoży oferty dodatkowej w wyznaczonym terminie lub gdy każdy z tych Oferentów złoży ofertę dodatkową na cenę niższą od pierwotnej, o wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje czas złożenia pierwotnej oferty.

23. Jeżeli co najmniej dwóch Oferentów, o których mowa w pkt. 21, złoży oferty dodatkowe na dokładnie taką samą najwyższą cenę, o wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje czas złożenia oferty dodatkowej.

24. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich negocjacji celem uzyskania wyższej ceny sprzedaży.

25. Protokół z przeprowadzonego postępowania wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału w przypadku braku zgody na zatwierdzenie protokołu, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia do Sprzedającego.

26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu pisemnego:

a. na każdym jego etapie bez podania przyczyny,

b. jeśli oferowana cena będzie mniejsza od minimalnej ceny, poniżej której Sprzedający nie może zbyć nieruchomości.

27. Postanowienie pkt.26 ppkt. a i b nie naruszają prawa Sprzedającego do unieważnienia przetargu lub do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli oferent, inny uczestnik przetargu lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

28. Przewodniczący Komisji przekaże zawiadomienie dla Oferenta, który wygrał przetarg zawierające propozycję miejsca, terminu oraz dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży - w okresie związania ofertą.

29. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana w Przetargu pisemnym, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia Nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie przez Sprzedającego wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

30. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w przetargu pisemnym zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otwarcia ofert w przetargu pisemnym lub od daty udzielenia przybicia w przetargu ustnym lub od daty unieważnienia przetargu z uwzględnieniem, że wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

31. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana w Przetargu:

a. uchyli się od zawarcia umowy, przy czym za uchylenie się będzie także uważane nie przedstawienie najpóźniej w dniu w jakim miało dojść do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego, dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy,

b. nie wpłaci ceny nabycia Nieruchomości najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

32. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu pisemnym uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona zapłaty ceny w oznaczonym terminie, sprzedający może wedle własnego wyboru odstąpić od zawarcia umowy zatrzymując wadium lub domagać się zawarcia umowy.

33. Oferent zobowiązany jest zapłacić pozostałą część ceny nabycia nieruchomości nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy:

19 1020 1026 0000 1502 0250 3720

prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa. Przez umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego rozumie się również zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

34. W przypadku skorzystania przez uprawniony organ z prawa pierwokupu, zapłata uzyskana w wyniku sprzedaży zostaje zwrócona niezwłocznie nabywcy, z którym podpisana została umowa warunkowa, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otrzymania formalnego dokumentu potwierdzającego skorzystanie przez uprawniony organ z prawa pierwokupu. Zwrot zapłaty następuje na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę.

35. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego.

36. Oferent ponosi wszystkie koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży, podatków (PCC lub VAT- jeśli tak stanowią przepisy prawa), opłat sądowych i innych związanych z podpisaniem Aktu Notarialnego.

37. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w akcie notarialnym. Z dniem wydania nieruchomości przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary.Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. 32 303 54 22, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 7.05.2020r., w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanym nr telefonu.Kontakt:
TAURON Dystrybucja SA
tel: (32) 303 54 22
Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 26342/3186/OGS
Osoba kontaktowa: TAURON Dystrybucja SA
email: Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
tel. (32) 303 54 22

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO