nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Ruda Śląska

37 m² Ruda Śląska (01-12-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Ruda Śląska

Powierzchnia działki:
37 m²

Cena sprzedaży:
330 zł, 8 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Podana kwota jest wyłącznie kwotą wadium i nie jest tożsama z wartością nieruchomości, nie stanowi ceny ani oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego (kwota została podana jedynie, by spełnić wymogi techniczne portalu, który ze względu na swoją budowę wymaga wypełnienia pola "cena" i nie można traktować jej jako ceny ostatecznej), szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone poniżej  oraz na stronie www.tauron-nieruchomosci.pl.TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0 616Adres do korespondencji:

ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w przetargu nieograniczonymSpółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN

wniesiony w całościZAPRASZA

do XII przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego, obręb 0001 RUDA, oznaczonej nr geodezyjnym 492/29 o powierzchni 37 m2

bez ceny wywoławczejWarunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium.

Wadium:

wadium w wysokości 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 31.12.2020r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: ,,WADIUM - XII przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego, nr działki 492/29".

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy SprzedającegoTermin i miejsce składania ofert:

ofertę należy składać w dni robocze do dnia 4.01.2021r. do godz.15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie

,,XII Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego nr działki 492/29".Termin i miejsce otwarcia ofert:

w dniu 7.01.2021r., o godz. 10:00 w Gliwicach przy ul. Portowej 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.Opis nieruchomości:

działka zlokalizowana jest w dzielnicy Ruda w sąsiedztwie ul. J. III Sobieskiego. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rolne.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. Zgodnie z zapisami ww. planu, teren na którym znajduje się działka nr 492/29 oznaczony jest symbolem MM2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Działka częściowo ogrodzona i zagospodarowana, elementy te nie wchodzą w skład przedmiotu sprzedaży.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej , V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr GL1S/00012881/4.Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej - możliwy dojazd do niej poprzez działki sąsiednie nie jest uregulowany.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu:

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 23.12.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 492/29 zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości.Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.plKontakt:
TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach
tel: (32) 303 54 22
Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 28439/3186/OGS
Osoba kontaktowa: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach
email: Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
tel. (32) 303 54 22

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO