nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Ruda Śląska

29 m² Ruda Śląska (03-12-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Ruda Śląska

Powierzchnia działki:
29 m²

Cena sprzedaży:
2.776 zł, 95 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0 616Adres do korespondencji:

ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu nieograniczonymSpółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całościzaprasza do składania ofert na zakupprawa wieczystego użytkowania gruntu- działki nr 2761/216 o powierzchni 29 m?, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, obręb 0008 Nowa Wieś, województwo śląskie.Cena wywoławcza wynosi : 2 776,00 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych, 00/100).Warunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium.Termin i miejsce wniesienia wadium:

wadium w wysokości 277,60 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, 60/100) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 31.12.2020r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:

73 1140 1078 0000 2205 5500 2001

z dopiskiem: ,,WADIUM - przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w RudzieŚląskiej przy ul. 1 Maja, nr działki 2761/216".

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy SprzedającegoTermin i miejsce składania ofert:

ofertę należy składać w dni robocze do dnia 4.01.2021r. do godz.15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie

,,Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, nr działki 2761/216".Termin i miejsce otwarcia ofert:

w dniu 7.01.2021r., o godz. 10:00 w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 2761/216 o pow. 29 m2, zlokalizowana jest w dzielnicy Wirek w bliskości autostrady A4 oraz ul. 1 Maja. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny nieużytków (gruntów porośniętych zielenią nieurządzoną niską oraz wysoką), tereny zabudowy mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna) oraz zabudowy usługowej, a także tereny komunikacyjne.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. Zgodnie z zapisami ww. planu, teren na którym znajduje się działka nr 2761/216 oznaczony jest symbolem UK1 - teren zabudowy usługowej.Nieruchomość gruntowa - działka nr 2761/216 posiada księgę wieczystą o nr GL1S/00013934/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Dostęp do działki odbywa się poprzez teren należący do różnych właścicieli.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu:

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 23.12.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu.Sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 2761/216, zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT.Aktualnie stawa podatku VAT wynosi 23%.Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.plKontakt:
TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach
tel: (32) 303 54 22
Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 28463/3186/OGS
Osoba kontaktowa: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach
email: Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
tel. (32) 303 54 22

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO