nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Rybnik

138 m² Rybnik (07-04-2021)

Działka na sprzedaż Rybnik
Działka na sprzedaż Rybnik
Działka na sprzedaż Rybnik
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Rybnik

Powierzchnia działki:
138 m²

Cena sprzedaży:
19.084 zł, 138 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 GliwiceAdres do korespondencji:

Skrytka pocztowa nr 2708

40-389 Katowiceinfo@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w przetargu nieograniczonymSpółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN

wniesiony w całościZAPRASZA

do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu- działek o numerach: 1070/100 o powierzchni 65 m2 (obręb 0089 Rybnik) oraz 1318/147 o powierzchni 73 m2 (obręb 0106 Smolna), dla których VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1Y/00073030/3 wraz z prawem własności budowli - nawierzchni asfaltowej, położonych w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej.Cena wywoławcza wynosi - 19 084,00 zł netto (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote, 00/100).

Warunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium.

Termin i miejsce wpłaty wadium:

Wadium w wysokości 1.908,40 zł (słownie: jeden tysiąc sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote, 80/100) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 24.05.2021r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001

z dopiskiem: ,,WADIUM - przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej - działki nr 1070/100, 1318/147".

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

Termin i miejsce składania ofert:

ofertę należy składać w dni robocze do dnia 25.05.2021r. do godz. 9 00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie

,,Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej - działki nr: nr 1070/100, 1318/147".Termin i miejsce otwarcia ofert:

w dniu 27.05.2021r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowej 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.


Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, w strefie pośredniej miasta. W jej otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna, GPZ Nowiny oraz zabudowa produkcyjno-usługowa i usługowo-warsztatowa. Nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 138 m2, stanowiących drogę o nawierzchni asfaltowej w pogorszonym stanie technicznym.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Zebrzydowickiej i stanowi jedyny możliwy dojazd do nieruchomości osób prywatnych.Po terenie nieruchomości przebiegają dwie linie kablowe elektroenergetyczne, stanowiące własność - Kopalni Piasku ,,Kotlarnia" S.A.Działki nie posiadają widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP-22-2), zatwierdzonego Uchwałą nr 128/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019r.

Zgodnie z zapisami w ww. planie, działki 1070/100 i 1318/147 położone są w terenie oznaczonym symbolem 2MU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w niewielkiej części 2KDZ- drogi publiczne klasy drogi zbiorczej.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu:

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 24.05.2021r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1070/100 i 1318/147, zostanie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 ustawy o VAT.Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.plKontakt:
TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach
tel: (32) 303 54 22
Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29523/3186/OGS
Osoba kontaktowa: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach
email: Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
tel. (32) 303 54 22

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO