nieruchomości>lokale sprzedaż>lokale sprzedaż Gdańsk

844,8m² Gdańsk (27-07-2022)

Lokal na sprzedaż Gdańsk
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal na sprzedaż

Lokalizacja:
Gdańsk

Powierzchnia:
844 m²

Cena sprzedaży:
8.300.000 zł, 9.824 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYMKANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUKw oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(t.jDz.U. z 2020 poz. 1796)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:1. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 129, 130/1 i 131 z obrębu 89, powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00000111/4 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień.

W dziale III przedmiotowej księgi znajduje się zapis: ,,Znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr A-1054 rejestru zabytków województwa gdańskiego".

Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.2. prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 132/1 z obrębu 89, powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00270046/0 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień. Działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka o numerze ewidencyjnym 129 ma 89 m2, działka nr 130/1 - 49 m2, działka nr 131 - 128 m2, a pole powierzchni działki nr 132/1 jest mniejsze od 0,5 m2.

Na działkach o numerach: 129, 131 i 132/1 posadowiony jest jeden budynek stanowiący własność Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z treścią wypisu z kartoteki budynków obiekt ma 213 m2 powierzchni zabudowy.

Budynek powstał z połączenia dwóch istniejących dawniej kamienic, które zostały zbudowane w połowie XIV wieku. W czasie II Wojny Światowej obiekt został w istotnym stopniu zniszczony, jednak nie zburzony. Po odbudowie w 1953 roku był poddawany dalszym remontom i renowacjom. Pod koniec lat 70-tych XX wieku został przekazany w formie darowizny Instytutowi Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku stwierdził w decyzji z 10 stycznia 1989 roku, że znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr A-1054 do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego obecnie pod numerem 1259 (nowy numer rejestru zabytków). Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN dysponujący nieruchomością przeprowadził remont i odbudowę budynku zakończoną w 1990 roku. Obecnie w budynku działa Dom Młodego Naukowca, w którym na podstawie skierowań mieszkają pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Do czasu wydania nieruchomości nabywcy pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN opuszczą lokale mieszkalne. Lokale położone na niższych kondygnacjach wynajmowane są na cele komercyjne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 844,80 m2. Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną.

Nieruchomość jest przedmiotem 2 umów najmu, których zestawienie, wg stanu na czerwiec 2022 roku, znajduje się poniżej:


L.p.: 1.

Powierzchnia: 50 m2 - parter

Czas obowiązywania umowy / okres wypowiedzenia: czas nieokreślony; 3 miesiące


L.p.: 2.

Powierzchnia: 82 m2 - I piętro

Czas obowiązywania umowy / okres wypowiedzenia: czas nieokreślony; 3 miesiącePrzed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia - rejon Głównego Miasta w mieście Gdańsku zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/266/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 roku wszystkie cztery działki znajdują się w strefie 009-31 w planie zagospodarowania nr 1110.

Strefa 31 - mieszana - funkcje usługowo i mieszkaniowe:

- obiekty usługowe,

- budynki usługowo - mieszkalne,

- budynki mieszkalne.

W istniejących budynkach mieszkalnych i usługowo - mieszkalnych nie dopuszcza się przekształceń funkcji mieszkaniowej na usługi od trzeciej kondygnacji wzwyż za wyjątkiem funkcji hotelowej.

W istniejących budynkach mieszkalnych i usługowo - mieszkalnych dopuszcza się dowolność przekształceń funkcjonalnych z zakresu strefy do drugiej kondygnacji oraz istniejące funkcje usługowe od trzeciej kondygnacji wzwyż.

Na terenie strefy nie dopuszcza się lokalizacji garaży boksowych.

Wyłącza się wszelkie rodzaje budownictwa mieszkaniowego poza wielorodzinnym i kamieniczkami.

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny. Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i załącznik graficzny znajdują się pod adresem:

https://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/11-srodmiescie-historyczne,a,5027CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza: 8.300.000,00 PLN

(słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych)

Wysokość wadium: 830.000,00 PLN

(słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych)

Minimalne postąpienie: 83.000,00 PLN

(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Przy czym w przypadku wyłonienia nabywcy, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Tym samym czynni podatnicy podatku VAT zobowiązani będą do podpisania zgodnie oświadczenia na podstawie art. 43 ust.11 ustawy o VAT.WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

o Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 23 września 2022 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj- ,,29/09/2022 - II Przetarg na sprzedaż nieruchomości Gdańsk ul. Świętojańska 47/48". Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

o Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego.

o Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk w szczególności dowodu potwierdzającego wpłatę wadium np. wydruk z rachunku bankowego.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-36, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 28 września 2022 roku w godz. 8.15 - 16.15.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 11.00.ZAWARCIE UMOWY

Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, jednorazowo nie później niż 3 dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Koszty zawarcia umów ponosi nabywca.

Za datę wpłaty uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty we wskazanym terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.DODATKOWE INFORMACJE

Wskazania granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt nabywcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Informujemy, że nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr GD1G/00000111/4 będzie ponosił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W celu umówienia wizyty i obejrzenia wnętrza kamienicy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjno-Majątkowym PAN, nr telefonu 22-182-64-36 w godzinach 8.15 - 16.15.

Kontakt:
Polska Akademia Nauk
tel: 22 182 64 36
nieruchomosci@pan.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 8873/3186/OOS
Osoba kontaktowa: Polska Akademia Nauk
email: nieruchomosci@pan.pl
tel. 22 182 64 36

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO