nieruchomości>lokale sprzedaż>lokale sprzedaż Katowice

102,2m² Katowice (04-02-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal na sprzedaż

Lokalizacja:
Katowice

Powierzchnia:
102 m²

Cena sprzedaży:
192.000 zł, 1.878 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY W FORMIE LICYTACJI NA ZBYCIE

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W KATOWICACH

PRZY UL. BOYA - ŻELEŃSKIEGO 37działka nr 1912/80 KW KA1K/00049889/2 obręb Piotrowicecena wywoławcza: 192 000,00 zł netto wadium: 19 200,00 zł, minimalne postąpienie: 2 000,00 zł,

podatek Vat - ZWOpis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła), położona w Katowicach, przy ul. Boya Żeleńskiego 37, obejmująca działkę nr 1912/80 o powierzchni 576 m2, km.3, obręb Piotrowice. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1K/00049889/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach - XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ul. Wantuły. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.Opis budynku:

Budynek o powierzchni użytkowej 102,20 m2 wybudowany został około 1901r.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXXVI/737/05 z dnia 31.01.2005r. przedmiotowa działka posiada przeznaczenie: Mn - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynek gospodarczy (stodoła) wpisany jest do ewidencji chronionych nieruchomości dóbr kultury - rejon Kostuchna.Termin i miejsce przetargu:

07 kwietnia 2021 roku o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 04.02.2021 roku do 02 kwietnia 2021 roku.Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Administracja Dział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 - 664 - 235

Agata Cupiał - Szurka.Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 02 kwietnia 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie dokonany niezwłocznie w tej samej wysokości, bez odsetek, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.


Kontakt:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 665-664-235
biuro@monitorurzedowy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 8021/3186/OOS
Osoba kontaktowa: Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
email: biuro@monitorurzedowy.pl
tel. 665-664-235

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO