nieruchomości>lokale sprzedaż>lokale sprzedaż Łódź

123m² Łódź (03-11-2020)

Lokal na sprzedaż Łódź
Lokal na sprzedaż Łódź
Lokal na sprzedaż Łódź
Lokal na sprzedaż Łódź
Lokal na sprzedaż Łódź
Lokal na sprzedaż Łódź
Lokal na sprzedaż Łódź
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal na sprzedaż

Lokalizacja:
Łódź

Powierzchnia:
123 m²

Cena sprzedaży:
926.600 zł, 7.533 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości: INTERTRADE-PATIO Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie - ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następującej atrakcyjnej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym budynkiem magazynowo - handlowym o powierzchni użytkowej 123 m², stanowiącej działkę nr 74/4 o powierzchni 0,3774 ha, położonej w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 90, obręb B-31 - dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00154772/0 - za najwyższe zaoferowane ceny - nie niższe niż kwota: 926.600 zł netto - wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawców majątkowych: Agnieszkę Łaska - Padzik i Joannę Supera - Kozal z dnia 31 lipca 2020 roku.


Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Sabriny Sneli - Daleszyńskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: Intertrade - Patio Sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 69/20 - do dnia 27 listopada 2020 roku do godziny: 15.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem nie jest wymagana,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli będzie należny,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w wersji elektronicznej po uprzednim mailowym lub telefonicznym zapytaniu.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: Intertrade - Patio Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie, numer rachunku: 25 1240 3813 1111 0011 0016 9640.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Termin oglądania nieruchomości wyznaczono wyłącznie na dzień: 19 listopada 2020 roku, godzina do ustalenia po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu: 604 355 563.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

ID ofery: WES-HS-7149
Osoba kontaktowa: BEZPOŚREDNIO
email: webestate.nieruchomosci@gmail.com
tel. tel. w opisie

Dane kontaktowe:

Web Estate
ul. Witosa 42, 14-260 Lubawa
webestate.nieruchomosci@gmail.com

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO