nieruchomości>lokale sprzedaż>lokale sprzedaż Mieroszów

10,2m² Mieroszów (31-03-2021)

Lokal na sprzedaż Mieroszów
Lokal na sprzedaż Mieroszów
Lokal na sprzedaż Mieroszów
Lokal na sprzedaż Mieroszów
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal na sprzedaż

Lokalizacja:
Mieroszów

Powierzchnia:
10,2 m²

Cena sprzedaży:
15.000 zł, 1.470 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

- lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 27Informacje o nieruchomości

Samodzielny lokal użytkowy, położony na parterze budynku przy Placu Niepodległości 27 w Mieroszowie składający się z jednej izby o powierzchni użytkowej 10,20 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną-do wymiany. Stolarka okienna drewniana-do wymiany. Stolarka drzwiowa: drewniana, zabezpieczona kratami metalowymi-do wymiany, podłogi cementowe wyłożone płytkami gresowymi. Wyprawy wewnętrzne - tynki cementowo-wapienne malowanie emulsyjne, ściany częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi - tynki miejscowo zawilgocone z miejscowymi odparzeniami i śladami porażenia grzybem. Wejście do lokalu z zewnątrz budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu.

Dla opisanego wyżej lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek w zabudowie zwartej, mieszkalno-użytkowy, wielorodzinny. Jedna z najbardziej okazałych kamienic znajdujących się na mieroszowskim rynku. Prezentuje ona łagodny barok o bogatych zdobieniach. Jest to budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z arkadami o sześciu osiach. Przez I i II piętro przeciągnięto pilastry typu korynckiego. Pod gzymsem znajduje się kartusz z monogramem, a nad nim inny kartusz trzymany przez lwy. Na krawędzi dachu tkwią niewielkie rzeźby kamienne. Budynek z 1734 roku wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4453/1747, decyzją z dnia 30.06.1966 r,

Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 557/4 o pow. 359 m?, Plac Niepodległości 27 obręb Mieroszów 1;

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00041299/0

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 132/10000.

Budynek składa się z 12 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC - jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług komercyjnych i niekomercyjnych, tworzących centrum ośrodka miejskiego.


Informacje o przetargu

o Cena wywoławcza 15.000 zł

o Wadium w wysokości 2.000 zł

o Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych


Przetarg odbędzie się 12.05.2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.


Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 6.05.2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

o dowodu wniesienia wadium;

o dowodu tożsamości;

o właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.Informacje dodatkowe

o Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

o Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

o Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

o Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

o Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

o Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Mieroszów" Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 3030050.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
tel: 74 30 30 050
urzad@mieroszow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 1896/3186/OLS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
email: urzad@mieroszow.pl
tel. 74 30 30 050

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO