nieruchomości>lokale sprzedaż>lokale sprzedaż Poznań

992,5m² Poznań (06-08-2019)

Lokal na sprzedaż Poznań
Lokal na sprzedaż Poznań
Lokal na sprzedaż Poznań
Lokal na sprzedaż Poznań
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal na sprzedaż

Lokalizacja:
Poznań

Powierzchnia:
992 m²

Cena sprzedaży:
2.263.000 zł, 2.280 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Likwidator Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000049126)

zaprasza

do nieograniczonego, pisemnego przetargu ofertowego na sprzedażzabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu (gm. M. Poznań, pow. M. Poznań, woj. wielkopolskie) przy ul. Sarmackiej 7, obejmującej:

a) własność budynku biurowego, 2 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 992,50 m2

b) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu 7/17 zapisanej w księdze wieczystej PO1P/00111001/2 o powierzchni 0,3319 ha

za cenę nie niższą niż wywoławcza, tj. 2.263.000,00 złotych + 23% VATOględziny nieruchomości zaplanowane są w dniu 26 sierpnia 2019 roku - w godzinach od 11.00 do 12.00 - adres: Poznań, ul. Sarmacka 7 (61-616 Poznań).OFERTA: Pisemne oferty należy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 bądź wysyłać przesyłką pocztową poleconą na w/w adres.

Oferty muszą być umieszczone w zamkniętych, zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,OFERTA PRZETARGOWA POZNAŃ - nie otwierać" a w przypadku przesyłania ofert przesyłką poleconą zaklejona koperta z dopiskiem ,,OFERTA PRZETARGOWA POZNAŃ - nie otwierać" winna być umieszczona w dodatkowej kopercie zaadresowanej na Spółdzielcze Przedsiębiorstwo ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7.

Każda oferta musi zawierać:

a) Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji (wraz z pełnomocnictwem, jeśli uprawnienie nie wynika z KRS),

b) Imię, nazwisko, adres, numer NIP i numer PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę, siedzibę, numer NIP, numer KRS (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi),

c) Oferowaną cenę nabycia netto (nie niższą niż cena wywoławcza),

d) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacją bez zastrzeżeń,

e) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu i ich akceptacją bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin składania ofert (liczy się data doręczenia przesyłki do Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7) ustalono na dzień 6 września 2019 roku, godzina 14.00.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej (kryterium będzie najwyższa cena ofertowa a w przypadku, gdy najwyższych ofert jest kilka wybór i przyjęcie oferty należy do Likwidatora) odbędzie się w dniu 9 września 2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7.WADIUM: Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7 w Santander Bank Polska S.A. o numerze 50 1500 1054 1210 5008 6782 0000 wadium w wysokości: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - do dnia 6 września 2019 roku (liczy się data uznania rachunku bankowego).

Wadium przepada na rzecz Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7 jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Likwidatora, jednak nie późniejszym niż 31 października 2019 roku.Szczegółowe zasady uczestnictwa w przetargu określa Regulamin Przetargu dostępny wraz z wyciągami z Operatów Szacunkowych obu Nieruchomości w sekretariacie Spółdzielczego Przedsiębiorstwa ,,PREBUD" w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.Dodatkowych informacji telefonicznych można uzyskać od Likwidatora Przemysława Szlachetki pod numerem kom.: 604-846-605.Kontakt:
Likwidator Przemysław Szlachetka
tel: 604-846-605
przemyslaw.szlachetka@op.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 6884/3186/OOS
Osoba kontaktowa: Likwidator Przemysław Szlachetka
email: przemyslaw.szlachetka@op.pl
tel. 604-846-605

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO