nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Gdynia

84,8m² Gdynia (06-10-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Gdynia

Powierzchnia:
84,8 m²

Czynsz wynajmu:
2.000 zł, 23 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOOpis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Województwa Pomorskiego, położona w Gdyni przy ul. Rdestowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1056 o pow. 9 300 m2, obręb 0014 Dąbrowa zabudowana budynkiem dawnego magazynu materiałów łatwopalnych o pow. użytkowej 84,80 m2 wraz z przyległym gruntem o pow. ok. 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00017988/9.

Przedmiot najmu: budynek dawnego magazynu materiałów łatwopalnych wraz z przyległym gruntem o pow. ok. 200 m2.

Pow. użytkowa w m2: 84,80

Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto: 2 000 zł

Wysokość wadium: 100 zł

Minimalne postąpienie: 50 złPrzeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa


Warunki przetargu:

1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 5 lat.

2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości.

3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych- raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni.

4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność pełnego miesięcznego czynszu brutto (z VAT) wylicytowanego w przetargu.

5. Najemca we własnym zakresie, według własnych potrzeb, zawrze umowy na media oraz umowę na wywóz nieczystości zgodnie z prawem miejscowym.

6. Ogrzewanie lokalu we własnym zakresie.

7. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Gdyni,

2) prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego oraz poddawania budynku przeglądom, w szczególności wynikających z prawa budowlanego. Bezpośrednio po przeglądach wykonać zalecenia, o ile zostały takie w protokołach wskazane,

3) dokonywania na własny koszt wszelkich prac dostosowujących oraz napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym.


Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godzinie 8:30,

w pokoju nr 134, na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2


Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 23 października 2020 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu.


Dodatkowe informacje na temat przetargu:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji,

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 608.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32-68-608
dmw@pomorskie.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 716/3186/OOW
Osoba kontaktowa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: dmw@pomorskie.eu
tel. 58 32-68-608

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO