nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Gdynia

1416m² Gdynia (28-07-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Gdynia

Powierzchnia:
1416 m²

Czynsz wynajmu:
11.500 zł, 8 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ 65 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Opis nieruchomości - nieruchomość stanowiąca własność Województwa Pomorskiego, położona w Gdyni przy ul. Rdestowej 65, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1045 o pow. 3850 m2, zabudowana budynkiem użytkowej o łącznej pow. użytkowej 2833,60 m2 w którym znajdują się dwa lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu; dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00017988/9.
Przedmiot najmu - lokale użytkowe znajdujące się w budynku użytkowym o łącznej pow. użytkowej 2833,60 m2 w postaci:
1) lokalu użytkowego o łącznej powierzchni ok. 1416 m2 położonego w piwnicy;
2) lokalu użytkowego o łącznej powierzchni ok. 1416 m2 położonego na parterze,
Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto:
1) 11 500 zł.
2) 18 000 zł.
Wysokość wadium:
1) 575 zł.
2) 900 zł.
Minimalne postąpienie:
1) 150 zł.
2) 200 zł.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania - Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.
Warunki przetargu:
1) Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres na który zostanie zawarta umowa;
2) Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni;
3) Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania lokalu do prowadzonej działalności we własnym zakresie i na własny koszt;
4) Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto, obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu;
5) Najemca we własnym zakresie, według własnych potrzeb, zawrze umowę na wywóz nieczystości zgodnie z prawem miejscowym.
6) Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty
za energię elektryczną oraz wodę i kanalizację według wskazań podliczników.
7) Najemca we własnym zakresie zapewni ogrzewanie przedmiotu najmu.
8) Najemca zobowiązany będzie w szczególności do:
? ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej w Gdyni;
? dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych
i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym;
? dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów związanych z charakterem prowadzonej w przedmiocie najmu działalności. Wynajmujący może żądać od Najemcy przedłożenia kopii protokołów z niniejszych kontroli.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2021 r.:
1) o godzinie 10:00 w zakresie lokalu oznaczonego w pkt. 1);
2) o godzinie 10:30 w zakresie lokalu oznaczonego w pkt. 2),
w pokoju nr 142, na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2

Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 10 września 2021 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji,
ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 608.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178
dmw@pomorskie.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 2181/3186/OLW
Osoba kontaktowa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: dmw@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 178

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO