nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Gdynia

159m² Gdynia (17-11-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Gdynia

Powierzchnia:
159 m²

Czynsz wynajmu:
2.600 zł, 16 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ

W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ 71 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOOpis nieruchomości - nieruchomość stanowiąca własność Województwa Pomorskiego, położona w Gdyni przy ul. Rdestowej 71, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1057/3 o pow. 4047 m2, zabudowana m.in. budynkiem magazynowo-biurowo-socjalnym o łącznej pow. użytkowej 824,40 m2 w którym znajdują się dwa lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu; dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00017988/9.

Przedmiot najmu - lokale użytkowe znajdujące się w budynku magazynowo-biurowo-socjalnym o łącznej pow. użytkowej 824,40 m2 w postaci:

1) na parterze - lokal o pow. 159 m2 wraz z udziałem w części wspólnej 1/3 w holu i przedsionku o łącznej powierzchni 19,80 m2 o funkcji biurowej,

2) na I piętrze - lokal o pow. 422,40 m2 wraz z udziałem w części wspólnej 1/3 w holu i przedsionku o łącznej powierzchni 19,80 m2 o funkcji biurowo-magazynowejMiesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto:

1) 2 600 zł.

2) 5 500 zł.

Wysokość wadium:

1) 130 zł.

2) 275 zł.

Minimalne postąpienie:

1) 50 zł.

2) 100 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania - Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.Warunki przetargu:

1) Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres na który zostanie zawarta umowa;

2) Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni;

3) Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania lokalu do prowadzonej działalności we własnym zakresie i na własny koszt;

4) Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto, obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu;

5) Najemca we własnym zakresie, według własnych potrzeb, zawrze umowę na wywóz nieczystości zgodnie z prawem miejscowym.

6) Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za energię elektryczną oraz wodę i kanalizację według wskazań podliczników oraz za ogrzewanie lokalu według metrażu;

7) Najemca zobowiązany będzie w szczególności do:

- ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej w Gdyni;

- dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym;

- dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów związanych z charakterem prowadzonej w przedmiocie najmu działalności. Wynajmujący może żądać od Najemcy przedłożenia kopii protokołów z niniejszych kontroli.Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r.:

1) o godzinie 9:00 w zakresie lokalu oznaczonego w pkt. 1);

2) o godzinie 9.30 w zakresie lokalu oznaczonego w pkt. 2),

w pokoju nr 142, na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 10 grudnia 2021 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji,

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 608.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32-68-608
dmg@pomorskie.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 2271/3186/OLW
Osoba kontaktowa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: dmg@pomorskie.eu
tel. 58 32-68-608

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO