nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Gdynia

1283m² Gdynia (20-09-2022)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Gdynia

Powierzchnia:
1283 m²

Czynsz wynajmu:
25.570 zł, 19 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ 67Opis nieruchomości - nieruchomość położona w Gdyni, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1056 o pow. 0,9300 ha przy ul. Rdestowej 67, zabudowana między innymi budynkiem dawnej stacji obsługi z garażem o powierzchni użytkowej 5 604 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00017988/9, w którym znajduje się pomieszczenie o funkcji magazynowej o pow. 1 283 m2 wraz z przyległym gruntem o pow. ok. 300 m2, przeznaczone do oddania w najem.Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto: 25 570,00 zł brutto.Wysokość wadium: 1 280 zł brutto.Minimalne postąpienie: 260 zł brutto.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.Warunki przetargu:

1. Pomieszczenie użytkowane jest na podstawie umowy najmu obowiązującej do dnia 1 listopada 2022 r.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres, na który zostanie zawarta umowa;

3. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni;

4. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania lokalu do prowadzonej działalności we własnym zakresie i na własny koszt;

5. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1 krotność miesięcznego czynszu brutto, obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu;

6. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje funkcje: pomieszczenia przeznaczone pod funkcję magazynową.

7. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej w Gdyni,

2) dokonywania na własny koszt wszelkich prac dostosowujących oraz napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym,

3) dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów związanych z charakterem prowadzonej na przedmiocie najmu działalności; Wynajmujący może żądać od Najemcy przedłożenia kopii protokołów z niniejszych kontroli.

8. Najemca we własnym zakresie, według własnych potrzeb, zawrze umowę na energię elektryczną oraz wywóz nieczystości zgodnie z prawem miejscowym.

9. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za:

1) wodę i kanalizację zgodnie z obciążeniem dokonywanym przez Wynajmującego,

2) energię cieplną liczoną od powierzchni, zgodnie z obciążeniem dokonywanym przez Wynajmującego.Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. o godzinie 11.00 w pokoju nr 134,

na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2.Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 7 października 2022 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wpłacone przez Zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy przetargu.Dodatkowe informacje na temat przetargu:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji,

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 608.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 608
dmg@pomorskie.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 845/3186/OOW
Osoba kontaktowa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: dmg@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 608

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO