nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Gdynia

240m² Gdynia (07-03-2023)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Gdynia

Powierzchnia:
240 m²

Czynsz wynajmu:
1.260 zł, 5 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ 67Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Gdyni przy ul. Rdestowej 67, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1053 o pow. 0,8198 ha, obręb nr 0014 (Dąbrowa), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00017988/9.

Na działce zlokalizowany jest budynek portierni.

Postępowaniem przetargowym objęta jest część nieruchomości w postaci gruntu o pow. ok. 240 m2, z przeznaczeniem na miejsca postojowe.Wywoławcza miesięczna stawka czynszu: 1 260,00 zł brutto.Wysokość wadium: 70 zł brutto.Minimalne postąpienie: 20 zł brutto.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.Warunki przetargu:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres, na który zostanie zawarta umowa.

2. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni.

3. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania przedmiotowego gruntu do prowadzonej działalności we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1 krotność miesięcznego czynszu brutto, obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

5. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości: grunt przeznaczony na miejsca postojowe.

6. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Gdyni,

2) dokonywania na własny koszt wszelkich prac dostosowujących oraz napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym.

7. Najemca we własnym zakresie, według własnych potrzeb, zawrze umowę na wywóz nieczystości zgodnie z prawem miejscowym.Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 134,

na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2.Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 24 marca 2023 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wpłacone przez Zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy przetargu.Dodatkowe informacje na temat przetargu:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji,

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 321.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 321
dmg@pomorskie.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 2163/3186/OGW
Osoba kontaktowa: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: dmg@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 321

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO