nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Katowice

100,7m² Katowice (07-07-2020)

Lokal do wynajęcia Katowice
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Katowice

Powierzchnia:
100 m²

Czynsz wynajmu:
655 zł, 6 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Konkurs na najem lokali użytkowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

1. Numer KRS lub wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub innego stosownego rejestru lub oświadczenie, że oferent dostarczy w terminie 7 dni od daty licytacji zgłoszenie działalności gospodarczej.

2. Numery NIP, REGON.

3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w lokalu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu,

4. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zezwolenia, koncesje lub decyzje dotyczące prowadzonej przez Oferenta działalności gospodarczej,

5. Oświadczenie Oferenta, że w przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Oferent / Najemca wypełni obowiązki wynikające z art. 71 ustawy Prawo Budowlane,

6. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.

7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.

10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

11. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 22.07.2020r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258Druki ,,Wniosek o najem lokalu użytkowego" i ,,Oświadczenie do wniosku o najem lokalu użytkowego", ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sdsm.pl.Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ..............................."

w terminie od 08.07.2020r - 22.07.2020r. w sekretariacie Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 13:00.Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 22.07.2020r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych administracjach wskazanych w załączonej tabeli.Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach.Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.


Lokale do wynajęcia https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3419
Oświadczenie https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3420
Wniosek https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3421Kontakt:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 32/781-66-16 wew. 127
ogloszenia@monitorurzedowy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 1921/3186/OLW
Osoba kontaktowa: Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
email: ogloszenia@monitorurzedowy.pl
tel. 32/781-66-16 wew. 127

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO