nieruchomości>lokale wynajem>lokale wynajem Limanowa

5,24m² Limanowa (09-05-2022)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal do wynajęcia

Lokalizacja:
Limanowa

Powierzchnia:
5,24 m²

Czynsz wynajmu:
314 zł, 59 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O PRZETARGUZarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na najem części działki ewidencyjnej znajdującej się naprzeciw budynku 711 Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.Przedmiot II przetargu stanowi najem części działki ewidencyjnej nr 4/2 o powierzchni 5,24 m2 znajdującej się naprzeciw budynku 711 Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.

Minimalną stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w/w części działki ustalono w wysokości 60,00 zł netto.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa dz. ew. nr 4/2 leży w terenach oznaczonych symbolem U/kz.

U - usługi użyteczności publicznej i komercyjne.

Symbol kz - strefa ochrony konserwatorskiej.

TERMIN przetargu ustala na dzień 25 maja 2022r. godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud ,,B" - II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 650,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 -8804-0000-0000-0012-2353-0013.

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 20 maja 2022 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wydane w terminie 3 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku przetargu.

Okres najmu wynosi do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości ustala się na okres do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się szczegółowo zapoznać oraz projekt umowy najmu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek ,,C", II piętro pokój 224 - ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Limanowej
tel: (18) 3337-919
starostwo@powiat.limanowa.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ID ofery: 2027/3186/OGW
Osoba kontaktowa: Starostwo Powiatowe w Limanowej
email: starostwo@powiat.limanowa.pl
tel. (18) 3337-919

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO