nieruchomości>mieszkania sprzedaż>mieszkania sprzedaż Katowice

38,4m² Katowice (24-09-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Mieszkanie na sprzedaż

Lokalizacja:
Katowice

Metraż / liczba pokoi:
38,4m² / 2 pok.

Cena sprzedaży:
115.000 zł, 2.994 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O.

Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE,

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. SAMSONOWICZA 27/4

- cena wywoławcza: 115 000 zł, wadium: 11 500 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 38,40 m? ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- powierzchnia przynależna: piwnica 2,20 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 406/14918

Dzielnica: Murcki Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parter2. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. SAMSONOWICZA 27/14

- cena wywoławcza: 100 000 zł, wadium: 10 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 32,10 m? ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- powierzchnia przynależna: piwnica 2,10 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 342/14918

Dzielnica: Murcki Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 13. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. STRZELECKIEJ 3a/15

- cena wywoławcza: 210 000 zł, wadium: 21 000 zł, postąpienie: 3 000 zł

- powierzchnia lokalu: 87,39 m? ( 4 pokoje, kuchnia, przedpokój)

- powierzchnia przynależna: piwnica 5,22 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0347

Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 34. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ZAŁĘSKIEJ 37A/221

- cena wywoławcza: 110 000 zł, wadium: 11 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 24,72 m? ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- powierzchnia przynależna: piwnica 2,13 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0061

Dzielnica: Stara Ligota Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 Piętro: 25. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ZAŁĘSKIEJ 37a/233

- cena wywoławcza: 105 000 zł, wadium: 10 500 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 25,02 m? ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc)

- powierzchnia przynależna: piwnica 2,97 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0063

Dzielnica: Stara Ligota Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 Piętro: 26. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ZAŁĘSKIEJ 37a/323

- cena wywoławcza: 108 000 zł, wadium: 10 800 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 24,49 m? ( 1 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- powierzchnia przynależna: piwnica 3,24 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0063

Dzielnica: Stara Ligota Ilość kondygnacji nadziemnych: 5 Piętro: 37. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. LEŚNEGO POTOKU 26/5

- cena wywoławcza: 90 000 zł, wadium: 9 000 zł, postąpienie: 1 000 zł

- powierzchnia lokalu: 40,44 m? ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc)

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0300

Dzielnica: Janów Miejski Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 1Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OKREŚLONO PONIŻEJ.OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 28.09.2020 do 21.10.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1, 2 Administracja MURCKI ul. Kściuczyka 3b Katowice tel. 32/ 209 40 04 wew. 504

Nr 3- 6 Administracja WUJEK ul. Załęska 37a Katowice tel. 32/ 209 52 50 wew. 400

Nr 7 Administracja WIECZOREK ul. Krawczyka 3 Katowice tel. 32/ 353 30 88 wew. 800

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą Administracją.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

22 października 2020 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 10 minut tj.:

godzina 9:00 - lokal z pozycji nr 1

godzina 9:10 - lokal z pozycji nr 2

godzina 9:20 - lokal z pozycji nr 3

godzina 9:30 - lokal z pozycji nr 4

godzina 9:40 - lokal z pozycji nr 5

godzina 9:50 - lokal z pozycji nr 6

godzina 10:00 - lokal z pozycji nr 7

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki będzie niemożliwe.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 121 lub kom. 665 664 028.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 października 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, taksa, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).

8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki.ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU, ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH DOSTĘPNYMI W SIEDZIBIE SPÓŁKI LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.SDSM.PL.

Kontakt:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 32/781-66-16 w. 121
ogloszenia@monitorurzedowy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 6652/3186/OMS
Osoba kontaktowa: Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
email: ogloszenia@monitorurzedowy.pl
tel. 32/781-66-16 w. 121

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO